Algemene voorwaarden

Kindertraining Nederland BV

Doordat HeppieKidZ & HeppieDayZ een handelsnaam is van Kindertraining Nederland BV, wordt in deze klachtenprocedure gesproken over Kindertraining Nederland BV (afgekort KTN).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met KTN en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek of aanmelding wordt naar deze algemene voorwaarden, verwezen.

Wet op privacy

Zie privacy verklaring

Geheimhouding tijdens de trainingen

KTN is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens de trainingen.  Wanneer overleg met derden naar onze mening in het belang van het kind is wordt toestemming gevraagd aan één van de ouders/verzorgers. KTN streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, zal KTN dit met u én daarnaast wellicht met derden bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Training van kinderen tot en met 16 jaar

KTN kan enkel een training bieden wanneer beide gezaghebbende ouders hiermee akkoord gaan.

Aansprakelijkheid

De begeleiding vanuit KTN zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind of het gezin zal zichzelf verder in zijn/haar/hun eigen proces ontwikkelen. KTN is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de professional(s) van KTN.
Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van KTN, daar waar KTN onder valt.

Betalingsvoorwaarden

De tarieven van de trainingen zijn te vinden op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek, waar mogelijk extra kosten aan zijn verbonden. De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindertraining Nederland. Als er niet binnen dit termijn wordt betaald zal een betalingsherinnering verstuurd worden. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindertraining Nederland gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten á €7,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindertraining Nederland genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindertraining Nederland gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien ouders, opvoeders en/of het kind verhinderd zijn om op de afgesproken datum en tijdstip ondersteuning te bieden, dienen zij Kindertraining Nederland hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient via de telefoon (bellen, whats app bericht of spraakbericht), of via de e-mail te worden gedaan. Ook in het weekend kunnen afspraken worden geannuleerd. Afspraken met betrekking tot coaching en gezinsbegeleidingstrajecten dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt hier een uurtarief voor in rekening gebracht. Afspraken met betrekking tot de dagbesteding dient ruim 1 week van de voren te worden afgezegd.

Financiën en het wijzigen dan wel opzeggen van structurele uren:

  1. Tijdens het vaststellen van de SVB overeenkomst wordt een uurtarief en de af te nemen uren afgesproken.
  2. Het eenmalig wijzigen van de structurele uren, dient minimaal anderhalve week van te voren gemeld te worden. Wordt dit op tijd gedaan, worden de uren die reeds gepland stonden geannuleerd op de factuur. 
  3. Het wijzigen tot verminderde structurele uren met betrekking tot onze dagbesteding (minder dan middels contract of mondeling is afgesproken) en/of het wijzigen van verminderde uren tijdens de vakantieplanning dient minimaal 4 weken van te voren gemeld te worden. Wordt dit niet gedaan, zijn wij genoodzaakt de uren te schrijven die al reeds gepland waren
  4. Het opzeggen van een geheel contract met betrekking tot onze dagbesteding dient minimaal 2 maanden van te voren gemeld te worden. Wordt dit niet gedaan, zijn wij genoodzaakt de uren te schrijven die al reeds gepland waren voor dit termijn. 
  5. Het annuleren van een logeerweekend dient minimaal 6 weken van te voren gemeld te worden. Wordt dit niet gedaan, zijn wij genoodzaakt de uren te schrijven van het gehele logeerweekend. 
  6. De SVB heeft een jaarlijkse indexering van het gehele PGB budget. Deze indexering wordt vanaf januari in het nieuwe jaar duidelijk gemaakt. KTN hanteert dezelfde indexering voor hun uurtarief. Afhankelijk wat de SVB indexeert worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en wordt het contract gewijzigd met het nieuwe uurtarief.